Privacy statement

De Koninklijke Hondenbescherming verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit privacy statement informeren wij u over de doeleinden daarvan, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van de Koninklijke Hondenbescherming. Dit privacy statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Koninklijke Hondenbescherming gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

De Koninklijke Hondenbescherming is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg. De Koninklijke Hondenbescherming vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden/adoptanten/donateurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Waarom verwerkt de Koninklijke Hondenbescherming persoonsgegevens?

De Koninklijke Hondenbescherming verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, adoptanten- en overige) overeenkomsten;
 • Het voeren van de administratie voor donateurs en adoptanten;
 • Het informeren over (promotie)activiteiten, projecten en producten, zoals het nieuwsmagazine ‘Hond’ dat tweemaal per jaar verstuurd wordt;
 • Het bevragen van donateurs, adoptanten en voor het doen van onderzoek;
 • Het registreren van uw voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • Het aangaan van een samenwerking met verwerkende partijen.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Koninklijke Hondenbescherming?

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Mailadres.

Afmelden nieuwsmagazine ‘Hond’

Als donateur ontvangt u automatisch ons nieuwsmagazine ‘Hond’ dat tweemaal per jaar wordt verstuurd. Indien u geen prijs stelt op ons nieuwsmagazine ‘Hond’ kunt u dit schriftelijk melden aan de Koninklijke Hondenbescherming, Valkenboslaan 115, 2563 CJ te Den Haag of per mail aan info@hondenbescherming.nl met als onderwerp ‘adresregistratie’. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Hoe zorgt de Koninklijke Hondenbescherming voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Koninklijke Hondenbescherming gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Koninklijke Hondenbescherming neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Koninklijke Hondenbescherming deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Koninklijke Hondenbescherming kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Koninklijke Hondenbescherming maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Koninklijke Hondenbescherming kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De Koninklijke Hondenbescherming verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

De Koninklijke Hondenbescherming bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of wijzigingsverzoek richten aan de Koninklijke Hondenbescherming. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de Koninklijke Hondenbescherming nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart) zwart of anderszins onleesbaar voor de Koninklijke Hondenbescherming maakt.

Stuur uw verzoek schriftelijk naar de Koninklijke Hondenbescherming, Valkenboslaan 115, 2563 CJ te Den Haag of per mail naar info@hondenbescherming.nl. U kunt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een reactie verwachten.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Koninklijke Hondenbescherming passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. De Koninklijke Hondenbescherming neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Links naar andere websites

Op de website van de Koninklijke Hondenbescherming kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Koninklijke Hondenbescherming behorende, websites. De Koninklijke Hondenbescherming kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Google Analytics cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van uw computer. De Koninklijke Hondenbescherming maakt voor haar website gebruik van ‘Google Analytics’ voor statistische doeleinden. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarbij wij het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd en wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Hebt u nog vragen over ons privacy statement?

Stuur dan een brief naar de Koninklijke Hondenbescherming, Valkenboslaan 115, 2563 CJ te Den Haag of stuur een e-mail naar info@hondenbescherming.nl

Wijzigingen

De Koninklijke Hondenbescherming behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. De Koninklijke Hondenbescherming raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.