Demissionair minister Adema wil maatregelen om bijtincidenten met honden te voorkomen

De Koninklijke Hondenbescherming is blij met de maatregelen die minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag heeft gepresenteerd om bijtincidenten met honden tegen te gaan. ‘’We zijn zeer verheugd om te zien dat een groot aantal maatregelen die wij hebben voorgesteld, zoals de cursusverplichting en het meldpunt, zijn overgenomen’’, zegt  directeur Daphne Groenendijk.

maandag 18 december 2023

De 5 maatregelen die minister Adema voorstelt:

1. Verbieden van hoog-risicohonden zonder stamboom
Minister Adema wil een verbod instellen voor het houden en fokken van hoog-risicohonden, tenzij de honden over een stamboom beschikken. Een stamboom is in principe alleen  een afstammingsbewijs. Maar  de achterliggende gedachte is dat de ouderdieren waarmee wordt gefokt, moeten zijn getest voor de afgifte van een stamboom. De test kijkt daarbij onder meer naar een acceptabel agressieniveau bij de ouderdieren. Dit kan een zogeheten ‘Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag’ (MAG)-test of een ‘Typering Omtrent Persoonlijkheid’ (TOP)-test zijn. De verplichting van een stamboom kan zo een rem zetten op ongewenste agressie en daarmee op bijtincidenten. Deze maatregel is naar Frans voorbeeld. Voor de honden mét een stamboom geldt dat er vanuit de Raad van Beheer op kynologisch gebied scherp toezicht moet zijn op een zorgvuldige fokkerij, goede socialisatie en match met de toekomstige eigenaar. Met de Raad van Beheer op kynologisch gebied zal het ministerie van LNV daarom afstemmen welke aanvullende voorwaarden er gesteld moeten worden aan het fokken met deze honden. Zo wil de minister waarborgen dat het voor liefhebbers mogelijk blijft om honden van de aangewezen rassen verantwoord en gecontroleerd te houden.

2. Vergroten van kennis bij eigenaren, met een verplichte cursus
Minister Adema wil een verplichte (online) theoriecursus instellen voor toekomstig hondenbezitters, dus nog vóór de aanschaf van een hond. De minister wil daarbij ook de optie bekijken om de theoriecursus te combineren met een verplichte praktijktraining met de aangeschafte hond. ‘’We zijn daar heel blij mee, want verantwoorde eigenaars creëer je door hen de juiste kennis en vaardigheden te bieden, zoals in een verplichte cursus vooraf en tijdens het bezit van de hond. Het is in Nederland vanzelfsprekend een autorijbewijs te halen voordat je aan het wegverkeer deelneemt. Het halen van een ‘hondvaardigheidsbewijs’ voordat je je in het maatschappelijk verkeer begeeft, zou even vanzelfsprekend moeten zijn’’, aldus Daphne Groenendijk.

3. Instellen van een landelijk meldpunt en volledigere registratie
De minister wil een landelijk meldpunt inrichten waar iedereen gevaarlijk gedrag van honden kan melden. Huisartsen, plastisch chirurgen, zorgmedewerkers, dierenartsen en burgers kunnen hun signalen via zo’n landelijk meldpunt delen. De meldingen kunnen vervolgens doorgezet worden naar toezichthouders en handhavers, die deze registreren in hun al bestaande systemen. Dit leidt tot volledigere registratie van incidenten en risicovol gedrag van honden. En daardoor ontstaat een duidelijker beeld van de omvang van de problematiek en kunnen er ook preventieve maatregelen worden genomen. Groenendijk: ‘’De invoering van een landelijk meldpunt is heel belangrijk om bijtincidenten tegen te gaan. Bij veel van de ernstige bijtincidenten horen we - achteraf – dat er al vóóraf problemen bekend waren met de hond(en) en houder. De omgeving heeft de honden al vaker door de wijk los zien lopen, zonder de eigenaar. Of de honden zijn ingezet om te intimideren. Of er zijn bepaalde overlastvormen bekend. Hoe mooi zou het zijn voor de wijk, de hond en de houder, als deze signalen vroegtijdig worden gesignaleerd. En als daarop kan worden ingegrepen. Een landelijk meldpunt helpt dan om tijdig en preventief in te grijpen bij potentieel gevaarlijke situaties met honden’’.

4. Landelijk geldende muilkorf- en aanlijnplicht voor honden die risicovol gedrag vertonen
Een gemeente kan een gevaarlijke hond aan banden leggen door het opleggen van een muilkorf- en aanlijngebod. Deze geboden gelden echter alleen binnen de gemeenten waar deze zijn opgelegd. Daardoor kan een eigenaar de hond in een omliggende gemeente alsnog zonder muilkorf of lijn uitlaten. ‘’Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie. We zijn daarom heel blij dat de minister wil werken aan de invoering van een landelijk geldende muilkorf- en aanlijnverplichting’’, aldus directeur Groenendijk.

5. Euthanasie van honden die ernstige schade hebben toegebracht
De minister wil samen met het Openbaar Ministerie (OM) bezien of honden, die zeer ernstig letsel aan mens of dier hebben toegebracht, sneller kunnen worden geëuthanaseerd. Het is voor mens en dier te gevaarlijk om dergelijke honden terug te laten keren in de maatschappij. Bovendien brengt het langdurige, uitzichtloze verblijf van deze honden in een opvangsituatie een ernstige welzijnsaantasting met zich mee.

De minister vindt het verder belangrijk dat eigenaren van honden die van de officier van justitie of rechter terug naar huis mogen, de juiste vaardigheden leren om herhaling van het bijtincident te voorkomen. Minister Adema wil daarom met het OM bezien wat mogelijk is om teruggave van een hond na een bijtincident altijd vergezeld te laten gaan van een educatieve maatregel.

Zoals gezegd, is de Hondenbescherming blij met de maatregelen die minister Adema wil nemen om bijtincidenten te voorkomen. We hopen daarom dat het pakket aan maatregelen op steun van de Tweede Kamer kan rekenen.

Lees de Kamerbrief van de minister