Landbouwminister blijft bij haar voornemen om de stroomband bij honden te verbieden

12 december 2019

‘Er is voldoende advies ingewonnen en onderzoek gedaan om te concluderen dat het gebruik van de stroomband een ernstige inbreuk op het welzijn van het dier vormt’, aldus de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, tijdens het verslag van een algemeen overleg (VAO) Dierenwelzijn dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvond.

Stroomband
Bij het VAO Dierenwelzijn kunnen Kamerleden moties indienen, waarin ze de regering iets verzoeken of vragen. Bovenstaande reactie van de minister kwam op het verzoek van de heer von Martels van het CDA om de Raad voor Dierenaangelegenheden (het adviesorgaan van de overheid op dierenwelzijn) advies te vragen over het gebruik van de stroomband. Het CDA is niet voor een totaal verbod op het gebruik van de stroomband en wil dat uitzonderingen op het verbod mogelijk zijn. Het CDA zou dan ook graag zien dat de minister hierover advies inwint bij de Raad voor Dierenaangelegenheden. De minister is duidelijk in haar reactie richting de heer von Martels. De minister vindt verder advies inwinnen niet nodig en ze blijft dan ook bij haar voornemen om het gebruik van de stroomband strafbaar te stellen vanaf 1 juli 2020.

Houderschap onder voorwaarden
De heer Futselaar van de SP zou graag zien dat de minister bekijkt of en op welke wijze andere Europese landen voorwaarden stellen aan houders van zogeheten ‘hoog-risico honden’. Om zodoende te bezien in hoeverre het eventueel juridisch haalbaar is om bijvoorbeeld een cursusverplichting in het leven te roepen voor houders van hoog-risico honden. De minister heeft hierop aangegeven dat ze bereid is om te bekijken op welke wijze andere Europese landen invulling hebben gegeven aan een dergelijk houderschap onder voorwaarden, zonder hierbij de toezegging te doen voor een eventuele cursusverplichting.

Dierenhoudverbod
Tjeerd de Groot van D66 vindt het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn een zeer onwenselijke situatie dat een aan een dierenmishandelaar opgelegd dierenhoudverbod kan komen te vervallen bij de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf en vraagt zich af wat de minister hier tegen wil doen. De minister geeft aan dat hiervoor een wetsvoorstel is ingediend en dat dit voorstel in het voorjaar van 2020 aanhangig zal worden gemaakt bij de Raad van State (= onder meer onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving).

Ten slotte
De Koninklijke Hondenbescherming is blij dat de minister vasthoudt aan haar voornemen om het gebruik van de stroomband vanaf 1 juli 2020 strafbaar te stellen. Verder is de Hondenbescherming benieuwd naar de resultaten van de toezegging van de minister om te bezien hoe in andere landen het houderschap onder voorwaarden is vormgegeven. De Hondenbescherming zou graag zien dat er een verplichte pre-aanschaf cursus voor alle toekomstige hondenbezitters komt. Iedere houder van welk type hond dan ook zou verplicht op cursus moeten. En we hopen dat na het voorjaar 2020 de wetgeving op het punt van het dierenhoudverbod snel zal zijn aangepast.   

Terug naar nieuwsoverzicht