Gevaarlijke honden op de gemeentelijke agenda

21 november 2016

Het onderwerp van gevaarlijke honden leeft enorm. Na de vervelende en vele incidenten deze zomer, blijven er ook indicenten naar voren komen in de media.

Geen uniformiteit op gemeentelijk niveau 

Gemeenten kunnen ten aanzien van gevaarlijke honden maatregelen nemen op grond van hun Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente kan dan een aanlijn- en muilkorfverplichting opleggen aan de gevaarlijke c.q. bijtende hond. Vanwege de grote beleidsvrijheid die gemeenten hebben om te bepalen wanneer een hond gevaarlijk is of niet, is er geen uniformiteit op gemeentelijk niveau over hoe om te gaan met gevaarlijke honden. 

Landelijk bijtprotocol blijft (vooralsnog) uit….

De aanzet vanuit de overheid voor het ontwikkelen van een zogeheten ‘landelijk protocol bijtincidenten’ leek een mooie grote eerste stap te zijn naar die uniformiteit. Tot op heden is er nog altijd geen landelijk bijtprotocol en de hooggespannen verwachtingen rondom het protocol lijken niet ingelost te worden. 

Nieuwe aanpak gevaarlijke honden in de gemeente Tilburg

Gemeenten pakken daarom zelf de handschoen op in hun streven om tot een goed werkend beleid te komen om de overlast van gevaarlijke honden aan te pakken. Zo ook de gemeente Tilburg, die kort geleden haar nieuwe aanpak van bijtende honden presenteerde: http://tilburgers.nl/nieuwe-aanpak-bijtende-honden/. Het doet ons deugd dat de gemeente Tilburg het probleem serieus probeert aan te pakken door met het nieuwe beleid sneller te handelen bij bijtincidenten. De aanzet voor een nieuw beleid is onder meer vanwege een toename van het aantal bijtincidenten in de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente zich met hun honden vrijelijk en zonder gevaar in de gemeente kunnen bewegen. 

Gemeentelijk onderzoek na melding/aangifte

Inwoners die op enigerlei wijze overlast ervaren met een in hun ogen gevaarlijke hond, kunnen hiervan melding of aangifte doen bij de politie. De politie koppelt dit terug aan de verantwoordelijke persoon bij de gemeente. Vervolgens zal een daartoe bevoegde ambtenaar onderzoek doen waarbij zowel de melder als de eigenaar van de hond worden benaderd. Na deze gesprekken en het verzamelen van de daartoe benodigde gegevens, wordt het incident beoordeeld en gekwalificeerd. 

Licht of ernstig bijtincident?

Hierbij kan er sprake zijn van een licht of een ernstig bijtincident. Bij ernstige bijtincidenten kan er een aanlijn- of muilkorfgebod worden opgelegd, of er kan reden zijn om de hond een gedragstest te laten ondergaan, die wordt afgenomen door een gecertificeerde instelling. Vervolgens kan er dan bekeken worden óf en onder welke voorwaarden de hond terug kan naar de eigenaar. Het kan zijn dat de eigenaar verplicht op cursus moet met de hond. Het volgen van een cursus kan er eventueel voor zorgen dat een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod komt te vervallen. De hond zal dan door het afnemen van een gedragstest door een daartoe gecertificeerde instelling moeten kunnen aantonen geen gevaar meer te vormen. Het laatste woord over het laten vallen van een aanlijn- of muilkorfplicht is wel aan de gemeente die niet is gebonden aan de uitslag van de gedragstest.

Houding eigenaar speelt belangrijke rol

Een eigenaar die met zijn hond op cursus zit en bijvoorbeeld al het nodige doet om te voorkomen dat zijn/haar hond ‘schade’ veroorzaakt, kan al op de nodige sympathie rekenen bij de gemeente als het onverhoopt toch misgaat. Dit is anders voor een eigenaar die zich onverschillig opstelt over een door zijn/haar hond veroorzaakt bijtincident of de hond hiertoe zelfs heeft aangezet. Het is goed dat de gemeente met een duidelijk geformuleerd beleid het aantal bijtincidenten tegengaat en dat ze daarbij ook de houding van de eigenaar van de bijtende hond daarin betrekt. 

Inzet gedragsdeskundigen bij aanpak agressieve honden wenselijk 

In onze optiek zou het mooi zijn als de gemeente zo preventief mogelijk tracht op te treden. Dus zodra de gemeente ‘lucht krijgt’ van een mogelijk gevaarlijke situatie met een hond, dat ze dan polshoogte gaat nemen om de situatie te beoordelen. Het kan daarbij zinvol zijn als de ambtenaar van de gemeente zich laat vergezellen door een gedragsdeskundige die de situatie mede kan beoordelen. Zodoende kunnen in een zeer vroeg stadium maatregelen worden genomen, die zo hondvriendelijk en zo effectief mogelijk zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht