Verbod op de stroom- en prikband

4 mei 2016

Na lang wachten is het dan zover! Op 1 januari 2017 is het gebruik van de stroomband en de prikband verboden. De Hondenbescherming pleit al jaren voor een dergelijk verbod. Uit onderzoek is immers gebleken dat honden die met stroombanden worden getraind, veelal gedrag vertonen dat duidt op pijn, angst, stress.

Als je met positieve trainingsmethoden dezelfde resultaten kan bereiken, is er in onze optiek geen enkele reden om dwang en geweld te gebruiken.

We zijn dan ook zeer verheugd met de aankondiging van het verbod door staatssecretaris Martijn van Dam van het ministerie van Economische Zaken. Hierbij de link naar de brief met op pagina 3 de aankondiging van het verbod: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/22/kamerbrief-met-stand-van-zaken-over-de-beleidsbrief-dierenwelzijn

Kanttekening is wel dat gebruik van de stroomband geoorloofd is als het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier. In eerdere berichtgeving vanuit het ministerie is aangegeven dat de gebruiker dan over vereiste deskundigheid moet beschikken. Bij nadere wetgeving zouden daarom ook regels worden gesteld om verder invulling te geven aan deze deskundigheid. Bij ons weten is dit  nog niet gebeurd. De Hondenbescherming zal daarom nagaan hoe de stand van zaken hierover is en daar waar mogelijk ook trachten onze invloed aan te wenden om heldere invulling van het deskundigheidsvoorbehoud te realiseren. 

Terug naar nieuwsoverzicht