Inzet gedragsdeskundigen bij aanpak agressieve honden wenselijk

20 januari 2015

Hondencoach Yolanda Bes pleit voor een actiever (honden)beleid in de gemeente Soest. Ze doet dit na een zeer ernstig bijtincident, waarbij een hond door een andere hond is doodgebeten. Ze wil dat de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast om beter te kunnen optreden tegen ‘gevaarlijke’ honden. Gemeenten kunnen op grond van de APV een gevaarlijke hond aan banden leggen door middel van een aanlijn- en/of muilkorfgebod voor de hond. Maar Yolanda zou graag zien dat ook de eigenaar van de bijtende hond verplichte begeleiding krijgt van een gedragsdeskundige om herhaling te voorkomen. Ze wil graag dat deze mogelijkheid in de APV wordt opgenomen en voert daarom gesprekken met de gemeente.

De Koninklijke Hondenbescherming is blij met de inzet van Yolanda Bes op dit punt. Ze verwoordt met haar wens een van de punten die de Hondenbescherming graag zou zien in het beleid inzake gevaarlijke/agressieve honden. Gedragsdeskundigen (-therapeuten) opereren immers in de frontlinie als het aankomt op gedragsproblemen bij honden. Maar niet alleen in het traject ná een bijtincident kan een gedragstherapeut van belang zijn, ook in het voorstadium kan begeleiding al essentieel zijn. Temeer daar in de praktijk blijkt dat gemeenten vaak op de hoogte zijn van het bestaan van een gevaarlijke situatie met een mogelijk agressieve hond, maar ze niet bereid en/of in staat waren om preventief in te grijpen.

In onze optiek zou in een gemeentelijke beleidsrichtlijn daarom de volgende stappen moeten worden onderscheiden:

1.       Naar aanleiding van een klacht vindt onderzoek plaats waarbij eigenaar, klager en eventueel omwonenden worden benaderd met een aantal vragen over de hond door een daartoe aangestelde bevoegde ambtenaar.

2.       Indien daar naar aanleiding van de antwoorden op de vragen reden toe is, gaat de ambtenaar eventueel samen met een gedragsdeskundige (welke hiervoor is aangesteld) de situatie bekijken en maakt rapport op van bevindingen. Een gedragstest is hierbij inzetbaar als diagnostisch hulpmiddel.

3.       Levert de hond geen gevaar op; dan geen verdere stappen of maatregelen.

4.       Levert de hond mogelijk wel gevaren op dan moet een bindend stappenplan, hierna te noemen maatregelen, aan de eigenaar worden gepresenteerd ter voorkoming van ongelukken.

De maatregelen zouden dan onder meer de volgende kunnen zijn:
- Aanlijngebod
- Muilkorfgebod
- Gedragstherapie.
- Verbod om op openbaar terrein te komen met hond(en)
- Gedwongen herplaatsing (in het uiterste geval en als de eigenaar op geen enkele wijze medewerking wenst te verlenen)

De voordelen van een dergelijke aanpak zijn:
- Omdat met de eigenaar, klager en eventueel overige betrokkenen wordt gesproken, kan meer informatie worden gevraagd en geregistreerd over de hond
- Individuele omstandigheden van de probleemsituatie worden meegewogen, ook vanuit het gezichtspunt van de eigenaar
- Het welzijn van het dier kan in de overwegingen mee worden genomen
- De eigenaar wordt gewezen op verantwoordelijkheid
- Er kan preventief worden opgetreden.
- Door het inzetten van gedragstherapeuten kunnen maatregelen worden genomen die zo hondvriendelijk en zo effectief mogelijk zijn.
- Een deskundig oordeel van een onafhankelijke functionaris kan voorkomen dat oneigenlijke klachten worden gehonoreerd, bijvoorbeeld gemotiveerd door het beslechten van burenruzies.

Gezien het vorenstaande is de Hondenbescherming, net als Yolanda, van mening dat in de aanpak van agressieve honden een belangrijke (preventieve) rol kan zijn weggelegd voor gedragstherapeuten. Het zou daarom mooi zijn als Yolanda Bes erin slaagt de gemeente Soest te overtuigen van de noodzaak om de APV aan te passen om zodoende de inzet van hun expertise mogelijk te maken. Indien dat lukt is de gemeente Soest een van de weinige gemeenten die een voorbeeld kan stellen voor andere gemeenten. Bovendien geeft de gemeente Soest hiermee een serieus signaal af dat ze alles in het werk stelt om verdere noodlottige bijtincidenten in hun gemeente te voorkomen. 

Terug naar nieuwsoverzicht