De Wet dieren en het verbod op dierenmishandeling

3 juli 2014

Sinds 1 juli is er nieuwe wetgeving van kracht op het terrein van gezelschapsdieren. Daarover heeft u in het artikel van die dag al kunnen lezen. In dit artikel leest u meer over artikel 2.1 van de Wet dieren.

De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) is vervangen door de zogeheten Wet dieren. Het verbod op dierenmishandeling dat voorheen stond in artikel 36 van de Gwwd staat nu in artikel 2.1 van de Wet dieren. Het artikel 2.1 lijkt erg op het oude artikel 36 Gwwd. De wettekst luidt nog altijd dat ‘het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen’. Net zoals in artikel 36 Gwwd staat ook in artikel 2.1 Wet dieren dat het gebruik van de hond als trekkracht verboden is.

Hond aan boom binden is dierenmishandeling

Nieuw is dat artikel 2.1 de mogelijkheid biedt om in nadere wetgeving concrete gedragingen te benoemen die als dierenmishandeling kunnen worden bestempeld. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt, waardoor in het zogeheten ‘Besluit houders van dieren’ onder meer staat dat het slaan en schoppen van een dier strafbaar is. Maar ook ‘het zich ontdoen van een dier’ moet worden gezien als dierenmishandeling. Zoals het aanbinden van een hond aan de boom of aan het hek van het asiel, maar ook bijvoorbeeld het openzetten van de deur waarbij de eigenaar hoopt dat zijn hond wegloopt, kan worden gezien als ‘het zich ontdoen’ van een dier. Door het benoemen van concrete laakbare handelingen jegens dieren, poogt het artikel bij te dragen aan een eenvoudige en daarmee effectievere vervolgbaarheid van dierenmishandeling.

Artikel 2.1 Wet dieren stelt verder dat een ieder hulpbehoevende dieren de nodige zorg moet verlenen. Voorts is bepaald dat het verbod op dierenmishandeling ook geldt voor dieren die niet worden gehouden. Dit impliceert dat ook de verplichting om een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen van toepassing is op in het wild levende dieren.

Terug naar nieuwsoverzicht