Nieuwe wetgeving op het terrein van gezelschapsdieren van kracht

1 juli 2014

Nieuwe wetgeving op het terrein van gezelschapsdieren van kracht

Vanaf 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren van kracht geworden. Het Besluit houders van dieren is een uitvloeisel van de Wet dieren. De Wet dieren vervangt onder meer de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). De Wet dieren is net als de Gwwd een zogeheten kaderwet/raamwet die verder wordt ingevuld door zogeheten Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Het Besluit houders van dieren is zo’n AMvB.

Besluit houders van dieren vervangt onder meer het Waak en Heemhondenbesluit
Het Besluit houders van dieren richt zich tot de houders van dieren, dus ook tot particulieren die een hond bezitten. De Koninklijke Hondenbescherming is blij dat in het besluit een opsomming staat van concrete handelingen die als dierenmishandeling kunnen worden gekwalificeerd (onder meer het slaan, schoppen en zich ontdoen van een dier). Het benoemen van specifieke gedragingen jegens dieren die als ontoelaatbaar worden beschouwd, kan bijdragen aan een eenvoudige en daarmee effectievere vervolgbaarheid van dierenmishandeling. In het besluit staan ook nadere huisvestings- en verzorgingsnormen genoemd. We zijn wel teleurgesteld over het feit dat het ‘Besluit inzake het houden van waak- en heemhond’, is teruggebracht tot slechts drie artikelen met algemene normen over hoe honden in een ren of aan een ketting mogen worden gehouden. De handhaving kan hierdoor worden bemoeilijkt. Zonder specifieke normen is het aantonen van verwaarlozing of mishandeling immers lastiger.

Eisen aan fokkerij
Om te voorkomen dat ouderdieren en hun nakomelingen in hun welzijn of gezondheid schade ondervinden als gevolg van de wijze waarop met ze wordt gefokt, staan in het besluit bepalingen waar bij het fokken met gezelschapsdieren rekening mee moet worden gehouden. Uitgangspunt is dat het fokken van dieren op verantwoorde wijze dient te geschieden. Deze bepalingen gelden voor iedereen die met gezelschapsdieren fokt, dus zowel degene die dat bedrijfsmatig doen, als degene die dit bijvoorbeeld als hobby doen. We zetten wel vraagtekens of het artikel het gewenste effect gaat sorteren. Fokkers moeten namelijk ‘voor zover mogelijk’ voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan nakomelingen worden doorgegeven. Maar door de zinsnede ‘voor zover mogelijk’ is het niet duidelijk tot hoever deze inspanningsverplichting reikt.

Besluit houders van dieren vervangt onder meer het Honden- en kattenbesluit
Het Besluit gezelschapsdieren vervangt het Honden- en kattenbesluit (Hkb) en stelt dus regels voor de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren. Een groot winstpunt is dat in het besluit regels worden gesteld ter bevordering van de socialisatie bij honden die bedrijfsmatig worden gehouden. Helaas is in het besluit geen definitie voor ‘bedrijfsmatige omgang’ opgenomen. De met opsporing belaste inspecteurs hebben bij herhaling gepleit voor een definitie van bedrijfsmatigheid, aangezien de handhaving bij een ontbreken hiervan ernstig wordt bemoeilijkt. Bijzonder jammer dat er niet naar de ervaringen uit de praktijk is geluisterd bij het maken van de wetgeving.

Terug naar nieuwsoverzicht