Hond, kar en warmte; een gevaarlijke combinatie!

31 mei 2013

Deze week vond de rechtszitting plaats in de zaak die Justitie had aangespannen tegen een bedrijf dat zogeheten ‘Husky safari’s’ organiseert, waarbij honden een kar met toeristen trekken. Justitie was van oordeel dat het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan dierenmishandeling, omdat het bedrijf op een veel te warme dag de honden had laten lopen. Hierdoor zou de gezondheid en het welzijn van de honden in gevaar gebracht zijn. Verder was Justitie van mening dat het bedrijf over een vergunning moest beschikken omdat de trektochten met de toeristen een commercieel karakter hebben en dus niet onder de vrijstellingsregeling sledehondensport vallen. De politierechter kon zich niet vinden in de argumenten van Justitie. De overlegde dierenartsverklaringen waarin stond dat de dieren goed verzorgd werden, overtuigde de rechter dat er geen sprake was van dierenmishandeling. De politierechter vond ook niet dat het bedrijf een vergunning nodig had. Ofschoon de activiteit commercieel is, valt het onder de sledehondensport en daarmee onder de vrijstellingsregeling voor de sledehondensport. Gezien deze uitspraak is het goed om nog eens te bezien wat de wet nu eigenlijk stelt ten aanzien van het gebruik van de hond ten behoeve van de sledehondensport.

Het verbod om dieren te mishandelen staat in artikel 36 lid 1 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) en bepaalt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. In artikel 36 lid 2 wordt een aantal gedragingen opgesomd, die in ieder geval als verboden worden aangemerkt, waaronder het gebruiken van een hond als trekkracht.

Een uitzondering op het verbod om een hond als trekkracht te gebruiken, vormt de zogeheten ‘Vrijstellingsregeling sledehondensport’. Op grond van deze regeling mogen een vijftal rassen worden gebruikt als trekkracht ten behoeve van de uitoefening van de sledehondensport, mits deze uitoefening bij de honden geen pijn of letsel veroorzaakt en de gezondheid of het welzijn van de honden niet benadeelt. Wordt deze voorwaarde in de praktijk niet nageleefd en er is bij de uitoefening van deze vorm van sport sprake van pijn of letsel voor de honden of wordt de gezondheid of het welzijn van de honden bij de uitoefening benadeeld, dan geldt de verbodsbepaling van artikel 36 Gwwd onverkort en is er sprake van een strafbaar feit.

De Koninklijke Hondenbescherming van mening dat het laten voortrekken van een kar vol toeristen op een warme dag voor de hond zeer onwenselijk is en gevaarlijk kan zijn. Zeker als dit over asfalt gebeurt, een ondergrond die niet te vergelijken is met de ondergrond waarop sledehonden historisch hun werk doen. Jaarlijks waarschuwt de Koninklijke Hondenbescherming voor de gevaren van warmte voor honden. Honden zweten namelijk niet zoals mensen. Zij raken hun warmte kwijt door te hijgen en via hun voetzolen. Een hond kan daardoor niet tegen hoge temperaturen. Het bloed wordt dik en stroperig, waardoor het niet meer kan worden rondgepompt, dat leidt al snel tot een onomkeerbare coma en de dood. Inspannende activiteiten bij warm of zonnig weer kunnen leiden tot een onverantwoorde stijging van de lichaamstemperatuur van de hond, waarbij het warme asfalt, steen of beton ook op een andere manier nog funest kan zijn. Daar de hond naast zijn tong alleen via zijn voetzolen warmte kan afvoeren, zijn deze bij warm weer vochtig. Als de hond over een warm wegdek gaat lopen, dan ontstaat met wat pech vrij snel een forse blaar, die zeer pijnlijk is en die dagenlang kan aanhouden.

De Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbezitters op hun hond niet bloot te stellen aan onverantwoorde belasting. Zeker niet over asfalt op naderende warme dagen! Zij vraagt ook toeristen zich niet voort te laten trekken door honden op karren over Nederlandse wegen. Het lijkt voor de toerist een leuk uitje. Voor honden is het echter niet alleen geen pretje om in zomers weer een kar vol jolige toeristen te moeten voorttrekken. Het kan ook ronduit gevaarlijk en welzijnsaantastend zijn.

Klik hier voor onze flyer ‘Tienmaal wijzer met uw hond bij warm weer’.

Terug naar nieuwsoverzicht