Politiek Den Haag over hondenbeleid

6 september 2012

Met de verkiezingen in het vooruitzicht zullen we ongetwijfeld horen hoe de politieke partijen denken over kwesties als de veiligheid op straat, de gezondheidszorg, het onderwijs en de ‘Eurocrisis’. Op het onderwerp dierenwelzijn laten de partijen zich echter veel minder horen. Onterecht, want één op de vijf Nederlanders weegt dierenwelzijn serieus mee bij de keuze voor een politieke partij. Om inzichtelijk te maken hoe partijen denken over dierenwelzijn heeft de zogeheten ‘Dierencoalitie’, waar ook de Hondenbescherming deel van uitmaakt, een ‘Dierenkieswijzer’ gelanceerd en een heus ‘Dierendebat’ georganiseerd. Naast deze acties is de Hondenbescherming benieuwd hoe de politieke partijen nu eigenlijk over honden denken.

Om dit te peilen heeft de Hondenbescherming de politieke partijen een aantal stellingen voorgelegd.

Een vijftal partijen heeft hierop gereageerd. U vindt hun mening hieronder.


CDA

CDA

Stelling 1: De hondenbelasting moet worden afgeschaft
CDA is van mening dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of zij wel of geen hondenbelasting willen heffen. Het aantal hondenbezitters en honden is immers per gemeente verschillend.

Stelling 2: Alle honden in Nederland moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd
Het CDA is voorstander van identificatie en registratie. Chippen biedt voordelen bij het bestrijden van malafide hondenhandel, het opsporen van verwaarlozing en mishandeling. Het CDA heeft gepleit voor het standaard controleren van dode huisdieren op de aanwezigheid van een chip, zodat baasjes van weggelopen huisdieren snel duidelijkheid hebben over het lot van hun hond of kat.

Stelling 3: Toekomstig hondenbezitters moeten een ‘hondenbewijs’(een kennis en vaardigheidsbewijs voor de hondenbezitter) halen
CDA is van mening dat (toekomstige) dierhouders zich bewust moeten zijn van de consequenties en verantwoordelijkheden van het houden van dieren en zich hier ook naar gedragen. Ze moeten daarvoor gemakkelijk aan informatie kunnen komen en ze moeten het ook normaal vinden om informatie over hun dieren in te winnen. Dit vraagt een gedragsverandering en niet het opleggen van regels. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de houder heeft de verkopende partij een belangrijke rol. Ook dierenartsen kunnen houders kennis bijbrengen. In het Besluit gezelschapsdieren is een verplichting opgenomen voor handelaren om voorlichting te geven om de diereigenaar in staat te stellen het dier zo goed mogelijk te verzorgen.

cu

Christen Unie

Stelling 1: De hondenbelasting moet worden afgeschaft.
Geen mening. Het is aan de afzonderlijke gemeenten om te bepalen of wel of geen hondenbelasting wordt geheven. De ChristenUnie acht het wel redelijk dat hondenbezitters op enigerlei wijze een bijdrage betalen voor de kosten van het opruimen van hondenpoep.

Stelling 2: Alle honden in Nederland moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd.
Eens. Het chippen van honden (pups) is reeds verplicht en kan bijdragen aan het tegengaan van de malafide handel in honden. Bovendien is het een effectief middel om de eigenaar van een weggelopen hond op te sporen. De ChristenUnie ziet dan ook geen bezwaren tegen het chippen en registreren van honden.

Stelling 3: Toekomstig hondenbezitters moeten een ‘hondenbewijs’ (een kennis en vaardigheidsbewijs voor de hondenbezitter) halen.
Oneens. Dit is lastig te handhaven en het zou niet fair zijn om alleen van toekomstig hondenbezitters te eisen om een hondenbewijs te halen. De ChristenUnie ziet meer in een verbod op het houden van hondenrassen die aantoonbaar vaker agressief gedrag vertonen.

GL

GroenLinks

Stelling 1: De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Het heffen van hondenbelasting is een gemeentelijke bevoegdheid, geen rijkstaak. GroenLinks vindt dat gemeenten prima de afweging kunnen maken of er wel of geen hondenbelasting moet worden geheven.

Stelling 2: Alle honden in Nederland moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd
Als identificatie en registratie zorgt voor een beter welzijn voor honden zijn wij hier voor.

Stelling 3: Toekomstig hondenbezitters moeten een ‘hondenbewijs’(een kennis en vaardigheidsbewijs voor de hondenbezitter) halen
GroenLinks vindt dat niet nodig. Tegen schending van hondenwelzijn moet worden opgetreden maar GroenLinks gelooft niet dat een ‘hondenbewijs’ kan voorkomen dat er mensen zijn die honden slecht behandelen. Bovendien, waar ligt de grens: ook een kattenbewijs voor katteneigenaars en een vissenbewijs voor mensen die vissen houden?

PvdA

PvdA

Stelling 1: De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Oneens. Het gaat hier om lokaal beleid, wij vinden dat gemeenten zelf moeten kunnen beslissen of zij hondenbelasting willen innen of niet.

Stelling 2: Alle honden in Nederland moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd
Eens. Door honden verplicht te chippen (of op een andere manier de identificatie te regelen), kunnen honden beter beschermd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld misstanden bij illegale hondenfokkerijen gestopt worden. Ook kan een chip het terugvinden van zoekgeraakte honden gemakkelijker maken, of baasjes van gedumpte honden sneller achterhalen.

Stelling 3: Toekomstig hondenbezitters moeten een ‘hondenbewijs’(een kennis en vaardigheidsbewijs voor de hondenbezitter) halen
Oneens. Een ooit behaald papiertje is geen garantie voor goed gedrag. De PvdA is er wel voor dat dierenbezitters die er aantoonbaar een potje van gemaakt hebben geen dieren meer mogen houden. Daarom hebben wij samen met het CDA een initiatiefwet ingediend voor een houdverbod, deze is inmiddels ook aangenomen door de Tweede Kamer.

SP

SP

Stelling 1: De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Hondenbelasting is een lokale afweging, maar onze afdelingen in het land hebben op verschillende momenten actie gevoerd tegen de hondenbelasting. In zijn algemeenheid zijn we er dus geen voorstander van. Het is een erg inefficiënte belasting, je bent namelijk 50% van het geld wat het oplevert alweer kwijt aan innen van de belasting.

Stelling 2: Alle honden in Nederland moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd
We zijn voor het verplicht chippen van honden en katten. Dit scheelt een hoop (dieren)leed, denk aan baasjes die hun huisdier sneller terugvinden, dieren die minder vaak en/of minder lang in het dierenasiel hoeven door te brengen, en vooral de betere bestrijding van malafide hondenhandel.

Stelling 3: Toekomstig hondenbezitters moeten een ‘hondenbewijs’(een kennis en vaardigheidsbewijs voor de hondenbezitter) halen
De SP onderkent het belang van goede kennisoverdracht naar nieuwe hondenbezitters in het voorkomen van dierenleed, maar dit moet betaalbaar zijn en niet leiden tot bureaucratie. Dat nieuwe eigenaren iets opsteken over de juiste verzorging en opvoeding van hun dier moet altijd voorop blijven staan. Daarom is het wellicht onhandig om een dergelijk hondenbewijs verplicht te stellen, maar er een goede gewoonte van te maken. Het zou bijvoorbeeld onderdeel kunnen worden van de zogeheten 'Good Veterinary Practice', dat een dierenarts bij de eerste controle of bij het chippen de eigenaar meteen doorverwijst naar een puppycursus.

VVD

VVD

Stelling 1: De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Dit is een gemeentelijke aangelegenheid. Het landelijke programma doet daar geen uitspraken over.

Stelling 2: Alle honden in Nederland moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd
Oneens. Het landelijk programma zegt daar niets over.

Stelling 3: Toekomstig hondenbezitters moeten een ‘hondenbewijs’(een kennis en vaardigheidsbewijs voor de hondenbezitter) halen
Oneens. Het landelijke programma zegt daar niets over.

Terug naar nieuwsoverzicht