Doneer nu

Heeft u vragen rondom het verbod op het gebruik van de stroomband? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Mail uw vraag dan naar info@hondenbescherming.nl.

Vanaf wanneer geldt het verbod op het gebruik van de stroomband?
Het verbod op het gebruik van de stroomband geldt vanaf 1 januari 2022. 

Waarom is het gebruik van de stroomband verboden gesteld?
Het gebruik van de stroomband bij een hond vormt een ernstige welzijnsaantasting, zowel op de korte als op de lange termijn. Stroomstoten bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. 

Voorts leidt training zonder (dreiging met) pijn of angst tot betere prestaties, een beter welzijn, minder gedragsproblemen, een betere mens-dier-relatie en een betere gehoorzaamheid. In de praktijk blijkt ook dat militairen en politieagenten honden effectief kunnen trainen en inzetten zonder het gebruik van stroomstootapparatuur. De Nederlandse krijgsmacht heeft succesvol honden ingezet bij internationale (NAVO)-missies die zijn getraind zonder het gebruik van stroomstootapparatuur. Honden kunnen succesvol worden getraind met belonende methoden.

Wat is het doel van het verbod?
Het doel van het verbod is het verbeteren van het welzijn van honden. Door stroomstootapparatuur te verbieden zal het toepassen van niet-aversieve (op beloning gebaseerde) leermethoden gaan toenemen en het welzijn van honden verbeteren. 

Wat is de wettelijke grondslag voor dit verbod?
De wettelijke grondslag is gelegen in artikel 2.1 van de Wet dieren. Op grond van artikel 2.1 lid 1 Wet dieren is het verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Het tweede lid bevat een aantal verboden gedragingen die in ieder geval tot de verboden gedragingen van het eerste lid worden gerekend. Het derde lid biedt, in samenhang met het vijfde lid, de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur het gebruik van voorwerpen die bij dieren pijn of letsel kunnen veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn kunnen benadelen, aan te wijzen als verboden gedraging. Hiervan is gebruik gemaakt in de algemene maatregel van bestuur het Besluit houders van dieren en dan meer specifiek in artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. Artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren bevat reeds een aantal verboden gedragingen. Aan dit artikel wordt de verboden gedraging toegevoegd: het gebruik van apparatuur die geschikt is om aan een hond stroomstoten af te geven (het nieuwe onderdeel h).

Artikel 1.3 onder h van het Besluit houders van dieren luidt:
h. het gebruik van apparatuur die geschikt is om aan een hond stroomstoten af te geven, met uitzondering van:

 1. het gebruik daarvan bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen;
   
 2. het gebruik daarvan in de uitvoering van de taak van de politie of de politietaken van de Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 3, onderscheidenlijk artikel 4, van de Politiewet 2012, in de uitvoering van de taken van de krijgsmacht, bedoeld in artikel 97 van de Grondwet, in de uitvoering van een overheidstaak in het kader van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel of bij het trainen ten behoeve van de uitvoering van deze taken door de betrokken overheidsorganisatie, voor zover het met dat gebruik beoogde doel dit rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt;
   
 3. het gebruik van elektrische afrastering.

Wat wordt er onder gebruik verstaan? 
Onder gebruik van de stroomstootapparatuur wordt niet enkel het daadwerkelijk toedienen van stroom verstaan, maar ook de situatie waarin een houder een hond de apparatuur laat dragen. Het dragen van apparatuur waarvan de hond zich bewust is dat de apparatuur aversieve prikkels kan produceren, zorgt ook voor een hoog risico op ernstig aantasten van het welzijn van het dier. Het dier is door het dragen ervan zich bewust van het feit dat hij op elk moment ergens voor iets gestraft kan worden. Het dier wordt hierdoor ernstig belemmerd in zijn fysiologisch en ethologisch gedrag en is het risico groot dat het zich in continue staat van stress en angst bevindt, wat een ernstige gezondheids- en welzijnsaantasting met zich brengt.

Bij de verboden gedraging gaat het om apparatuur die geschikt is om aan een hond stroomstoten af te geven. Apparatuur die buiten werking is doordat bijvoorbeeld batterijen ontbreken of doordat de apparatuur op een andere wijze onklaar is gemaakt, wordt nog steeds als geschikt beschouwd. De hond zal indien de apparatuur bij hem of haar eerder gebruikt is als stroomstootapparatuur, nog steeds deze apparatuur ervaren als stroomstootapparatuur. Om deze reden kwalificeren deze banden ook als geschikt. Ook apparatuur die geschikt is om stroomstoten af te geven en hiernaast andere signalen als geluid en trillingen kan produceren valt onder het verbod. 

Valt apparatuur die alleen signalen als geluid en trillingen produceren ook onder het verbod?
Nee, apparatuur die niet geschikt is om stroomstoten af te geven en alleen signalen als geluid en trillingen produceert of bijvoorbeeld als gps-ontvanger dient, valt niet binnen het toepassingsgebied van het verbod.

Zijn er ook uitzonderingen op het verbod?
Ja, er zijn uitzonderingen op het verbod op het gebruik van de stroomband. 

Het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij een hond is niet van toepassing:

 • bij het gebruik daarvan bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen;
 • indien de apparatuur wordt gebruikt in de uitvoering van onder meer de taken van de politie en de krijgsmacht. Dit geldt alleen als het doel van het gebruik van de stroomband ter uitoefening van deze taken het gebruik daarvan rechtvaardigt en het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Met behulp van een afwegingskader wordt hiervoor een grondige afweging gemaakt of de stroomband kortstondig kan worden toegepast bij een individuele hond.
 • bij het gebruik van elektrische afrastering, omdat de welzijnsaantasting bij het gebruik van elektrische afrastering gering is en niet verder gaat dan noodzakelijk. 
  Als ‘’elektrische afrastering’’ wordt niet beschouwd onzichtbare grensafscheidingen waarmee via een op het lichaam van de hond bevestigd apparaat bij deze hond een stroomstoot kan produceren bij het passeren van een bepaalde grens. Een dergelijk op de hond bevestigd apparaat is namelijk, vanwege de omstandigheid dat daarmee een stroomstoot kan worden gegenereerd, te beschouwen als stroomstootapparatuur.

Kunnen vanwege de uitzondering de politie en de krijgsmacht gebruik blijven maken van de stroomband? 
Het gebruik van de stroomband door politie en de krijgsmacht is slechts mogelijk voor zover het doel van het gebruik van stroomstootapparatuur ter uitoefening van deze taken het gebruik daarvan rechtvaardigt en het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Voorts is de uitzondering beperkt tot de uitvoering van de taken op het gebied van de veiligheid en de openbare orde.

De politie, het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben toegezegd een afwegingskader vorm te geven ter nadere invulling van de uitzondering. Een deskundige toetsingscommissie ziet toe op de naleving van het afwegingskader, waardoor alleen na een grondige afweging in het belang van de goede uitvoering van een wettelijke taak of bevoegdheid stroomstootapparatuur kortstondig mag worden toegepast bij een individuele hond.  

Wordt naast het gebruik ook de verkoop van stroombanden verboden gesteld?
De wet stelt alleen het gebruik van de stroomband strafbaar. De verkoop van de stroomband is dus niet strafbaar. Als reden daarvoor wordt door de overheid aangevoerd dat een verkoopverbod in Nederland, voor zover dat al zou kunnen op grond van het EU-recht, niet kan voorkomen dat de stroombanden gemakkelijk verkrijgbaar blijven, in de bijvoorbeeld ons omringende landen. 

Wie houdt zich bezig met de handhaving van het verbod? 
Het verbod op het gebruik van stroombanden zal worden gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), of de politie.

 

Terug naar het artikel

 

Lees ook: